مادربزرگ الگوی سخت‌کوشی و استقامت بود. ۷تا بچه یتیم رو تنهایی بزرگ کرد. با اینکه سواد کمی داشت تا دلت میخواست برات شعر و داستان تعریف می‌کرد  مادربزرگ رفت ولی یادش با ماست

مادربزرگ الگوی سخت‌کوشی و استقامت بود. ۷تا بچه یتیم رو تنهایی بزرگ کرد. با اینکه سواد کمی داشت تا دلت میخواست برات شعر و داستان تعریف می‌کرد مادربزرگ رفت ولی یادش با ماست

مادربزرگ الگوی سخت‌کوشی و استقامت بود. ۷تا بچه یتیم رو تنهایی بزرگ کرد. با اینکه سواد کمی داشت تا دلت میخواست برات شعر و داستان تعریف می‌کرد مادربزرگ رفت ولی یادش با ماست

دیدگاه خود را بنویسید